Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Quizbite je vzrušujúca súťažná minihra na zručnosť. 
Zahrajte si týždenný kvíz a vyhrajte výlet do Talianska na konci súťaže.
Každý týždeň dostanete 3 kvízy. Kvíz pozostáva z 10 otázok. Za každú správnu odpoveď dostanete 100 bodov, ale každá sekunda odpovedania vás stojí jeden bod z vašich celkových 100 bodov.
Ak nastane remíza, bude používateľom vo finále poslané jedno finálne kolo otázok.
Na konci súťaže vyhrá cenu súťažiaci s najvyšším počtom bodov. Hodnota výhry je 1000 euro

1. Táto súťaž o ceny je otvorená pre obyvateľov Slovenska vo veku od 18 rokov s výnimkou zamestnancov spoločnosti Phonify B. V. a jej spriaznených spoločností, ich rodín, zástupcov alebo kohokoľvek iného, kto je profesionálne prepojený s konkurenciou.

2. Výherca bude kontaktovaný promotérom do 14 dní od dátumu uzatvorenia súťaže. Ak by promotér výhercu nedokázal kontaktovať alebo by výherca nemohol cenu prijať, promotér si vyhradzuje práve udeliť cenu alternatívnemu výhercovi.

3. Cena tak, ako je opísaná, je k dispozícii k dátumu zverejnenia. Ak by cena prestala byť dostupná, bola by poskytnutá náhrada s rovnakou hodnotou. Služba stojí Telekom a Orange a O2 6,00 EUR (3×2,00 EUR) vrátane DPH týždenne

4. Jeden výherca, ktorý je odberateľom, získa pobyt v Talianska pre dvoch na 4 noci. Cena zahŕňa:

Spiatočnú letenku ekonomickou triedou zo Slovenska do Talianska s ubytovaním na 4 noci v 3* hoteli pre dve osoby, ktoré budú spolu bývať na dvojlôžkovej izbe (s manželskou posteľou alebo samostatnými posteľami) s raňajkami.

5. Cenu je potrebné prevziať ako jeden balík.

6. Cena nezahŕňa cestu medzi domovom výhercu a letiskom, cestovné poistenie, transfer, jedlo a nápoje, osobné výdavky ani náklady súvisiace s nehodami okrem uvedených. Je zodpovednosťou výhercu zabezpečiť, aby on a jeho spolucestujúci mali platný pas a cestovné poistenie a získali očkovania a víza, ktoré môžu byť potrebné na vycestovanie.

7. Výherca a jeho spolucestujúci musia cestovať vždy spolu.

8. Od výhercu môže byť požadované, aby sa v opodstatnenej miere zapojil do publicity.

Článok 1 – Použiteľnosť
1.1 Na dodatok k podmienkam, ktoré sú uverejnené na web stránke (“Propagačné podmienky” a “Podmienky používateľa”), Všeobecné podmienky nižšie sa vzťahujú na a formujú časť všetkých ponúk na digitálne a iné služby poskytované online spoločnosťou Phonify B.V prostredníctvom sietí mobilného komunikačného operátora (“Operátor”), u ktorého má užívateľ predplatené služby (“Mobilné predplatné”)(aj v prípade, že služby nie sú popísané alebo nie sú popísané do bližšieho detailu v týchto podmienkach). Digitálne a iné služby poskytnuté online Phonify B.V zahŕňajú hry, textové správy, zvuky a/alebo obrázkové súbory a/alebo podobné služby (“Obsahové služby”), ktoré sú doručené cez Operátorovu sieť, okrem iného cez krátke textové správy (“SMS”), všeobecné balíkové rádiové služby (“GPRS”) a/alebo služby tretej generácie (“3G”).
Článok 2 – Doručenie Obsahovej služby
2.1 Koncový používateľ si vyžiada obsahovú službu od Phonify B.V. Obsahová služba je doručená cez Operátorovu sieť a jeho služby ku koncovému používateľovi.
Článok 3 – Ceny
3.1 Ponuky a ceny zmienené v reklamách alebo na www.Quizbite.co/sk (“Web stránka”) sú nezáväzné pokiaľ ponuka výslovne nešpecifikuje inak písomne.
3.2 Ceny Obsahových služieb za (i) predplatné služby a (ii) jednorázové služby sú zmienené v Podmienkach používateľa. Ceny budú účtované Operátorom alebo v prípade predplateného predplatného odpísané z kreditu koncového používateľa. Koncový používateľ dáva priame oprávnenie na tieto účely a dáva splnomocnenie na zozbieranie Ceny.
3.3 Podľa typu správy a/alebo platobnej metódy môže byť Cena účtovaná za každú správu, ktorá je poslaná alebo prijatá. Štandardné ceny za posielanie SMSiek (čiže textových správ) sa vťahujú na všetky správy, ktoré sú poslané alebo prijaté podľa toho, ako určujú operátori. Poplatok za jednorazovú registráciu sa môže tiež požadovať. Viac informácií o tarifách a platobných metódach za používanie služby v príslušnej krajine možno nájsť vo FAQs a/alebo Podmienkach používateľa.
Článok 4 – Úpravy ceny
4.1. Phonify B.V je oprávnená vždy po oznámení na web stránke pozmeniť cenu. Existujúci koncoví užívatelia budú upozornení SMS jeden týždeň pred zmenou ceny. Ak koncový užívateľ pokračuje v používaní služby od Phonify B.V alebo sa registruje po dátume, kedy je cenová zmena oznámená, zmena sa považuje za prijatú.
Článok 5- Ocenenia
5.1 Kampane s rovnakými oceneniami môžu byť propagované cez vstupné stránky (landing pages) ktoré môžu mať rôzny dizajn (farbu / vzhľad a pocit).
5.2 Tá istá kampaň s tou istou cenou môže byť propagovaná cez internet na rôznych koncových zariadeniach ako počítač, mobilný telefón, tablet a pod.
5.3 Aby sa koncový užívateľ kvalifikoval mať právo vyhrať cenu, musí nazbierať aspoň 5000 bodov.
Článok 6 – Ukončenie a prerušenie
6.1 Metódy ukončenia odoberania obsahovej služby sú zmienené v Podmienkach používateľa. Služba môže byť ukončená iba spôsobmi, ktoré sú uvedené v Podmienkach používateľa.
6.2 Koncový užívateľ bude vedieť, ze predplatná služba je ukončená podľa toho, že obdrží SMS správu potvrdzujúcu ukončenie. Tarif, ktorým bude takáto potvrdzujúca správa spoplatnená môže zahŕňať iba náklady.
6.3 Phonify B.V smie okamžite ukončiť všetky služby ak:
(a) koncový užívateľ neplatí podľa lehoty danej mobilným operátorom, alebo,
(b) Phonify B.V:
(i) má dôvod veriť, že koncový užívateľ koná alebo konal v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami, alebo,
(ii) je o to vyslovene požiadaná Operátorom, alebo,
(c) zákony, pravidlá, smernice alebo nariadenia vlády vymedzia službu ako kompletne alebo čiastočne nezákonnú, alebo,
(d) koncový užívateľ akýmkoľvek spôsobom nepriznivo ovplyvní alebo ohrozí integritu alebo funkčnosť Phonify B.V siete.
6.4 Phonify B.V nenesie zodpovednosť voči koncovému užívateľovi a/alebo tretím stranám v spojení s ukončením dodávaky obsahovej služby.
6.5 Ak je dodávka obsahovej služby ukončená, koncový užívateľ nebude mať oprávnenie na náhradu zvyšných obsahových služieb ani kreditov na sťahovanie z predplatného. Koncový používateľ si ponecháva svoje kredity po použití jednorazovej služby.
6.6 Phonify B.V nenesie zodpovednosť za ukončenie alebo zrušenie služby voči koncovému užívateľovi a/alebo tretím stranám.
6.7 Phonify B.V si rezervuje právo nahradiť ktorýkoľvek produkt rovnocenným náhradným produktom bez predošlého oznámenia.
Článok 7 – Duševné vlastníctvo
7.1 Pokiaľ nie je uvedené inak v týchto Všeobecných podmienkach, všetky autorské práva, patenty, obchodné známky, náčrty, modely a/alebo ostatné práva na duševné vlastníctvo, ktoré prislúchajú obsahovým službám a/alebo web stránke pochádzajú z Phonify B.V, od jej dodávateľov alebo ostatných zainteresovaných strán.
7.2 Phonify B.V udeľuje koncovému užívateľovi obmedzené, neexkluzívne, neprevoditeľné a zrušiteľné užívacie právo na stiahnutie, prijatie a/alebo konzultovanie obsahových služieb.
7.3 Pokiaľ Phonify B.V vyslovene nestanoví inak, koncovému užívateľovi nie je povolené reprodukovať, meniť, vykonávať, prenášať, distribuovať, predávať, využívať pre odvodené produkty alebo akoukoľvek inou cestou použiť stiahnuté alebo prijaté obsahové služby bez predošlého písomného súhlasu Phonify B.V na tento účel.
7.4 Koncový užívateľ zaručuje, že neurobí škodu ani nevystaví riziku Phonify B.V a jej úradníkov, manažérov, zamestnancov, dodávateľov ani poskytovateľov informácií z tretích strán, a že prijíma zodpovednosť za následky porušenia práv duševného vlastníctva Phonify B.V alebo tretích strán voči Phonify B.V a jej úradníkom, manažérom, zamestnancom, dodávateľom a poskytovateľom informácií z tretích strán, porušenie týchto Všeobecných podmienok vyplýva z neoprávneného použitia našich služieb alebo činností.
Článok 8 – Zodpovednosť
8.1. Použitie obsahových služieb a web stránky Phonify B.V je na zodpovednosť koncového užívateľa. Phonify B.V sa usiluje zaručiť nerušené používanie obsahových služieb. Phonify B.V nemôže garantovať, že obsahové služby budú zodpovedať požiadavkám koncového užívateľa alebo sťahovanie, prijímanie a/alebo konzultovanie obsahových služieb bude vždy nerušné a bez chýb.
8.2 Koncový užívateľ si uvedomuje, že v dôsledku mobilných telekomunikačných služieb je schopnosť pripojiť sa, udržať spojenie ako aj kvalita spojenia nie vždy a všade rovnaká ani primeraná, a preto môžu byť obsahové služby ovplyvnené alebo dočasne nedostupné kvôli rušeniu spôsobenému fyzickými faktormi (tunely, hory, budovy, atď.), úpravami na sieti alebo údržbou Operátorovej siete.
8.3 Ak si koncový užívateľ permanentne nie je schopný vychutnať nerušené využívanie obsahových služieb, neoprávňuje ho/ju to k zníženiu ceny obsahových služieb ani k vráteniu už zaplatených peňazí.
8.4 Phonify B.V nikdy nebude zodpovedná za škody, ako sú okrem iného infekcie alebo poškodenie hardvéru a/alebo softvéru používaného koncovým používateľom, ktoré vyplývajú z prístupu na web stránku alebo z používania obsahových služieb, čo zahŕňa sťahovacie obsahové služby ako aj hardvér a softvér potrebný na pripojenie. Koncový používateľ musí urobiť opatrenia, ktorými predíde takýmto incidentom.
8.5 Pokiaľ je predsa len Phonify B.V povinná odškodniť koncového užívateľa z akéhokoľvek dôvodu, odškodnenie nikdy nepresiahne fakturovanú sumu za obsahové služby, ktoré spôsobili škodu.
8.6 Obsah web stránky bol zostavený s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu Phonify B.V nedáva žiadnu záruku pokiaľ ide o povahu, presnosť a obsah týchto informácií. Phonify B.V nenesie zodpovednosť za žiadne chyby, nepresnosti, nedorozumenia, oneskorenia alebo nejasný prenos objednávok a príkazov v dôsledku používania internetu alebo za šum medzi zainteresovanými informačnými stanicami.
8.7 Koncový užívateľ nesmie posielať Phonify B.V žiadne správy, ktoré sú infikované a/alebo porušené, nezákonné, škodlivé, výhažné, vulgárne, ponižujúce, ktoré narúšajú súkromie alebo sú nevyhovujúce akýmkoľvek iným spôsobom a odškodní Phonify B.V za všetky priame aj nepriame škody spôsobené posielaním takýchto správ.
8.8 Vek koncového používateľa musí byť minimálne 18 rokov. Pokiaľ nie ste zodpovední za platbu účtu za mobilný telefón alebo ste mladší ako 18 rokov, predtým ako sa registrujete a/alebo sa podieľate na službe, požadujeme súhlas zo strany, ktorá platí účet za mobilný telefón (vaši rodičia, opatrovatelia, zamestnávateľ atď.). Phonify B.V predpokladá, že registráciou a/alebo podieľaním sa na službe koncový užívateľ obdržal potrebné zvolenie, súhlas alebo schválenie od platiteľa účtu za mobilný telefón (opatrovateľ, rodičia atď.).
Článok 9 – Spracovanie dát
9.1 Phonify B.V zhromažďuje a spracováva (o.i. zhromažďuje, uchováva, konzultuje, poskytuje tretím stranám, triedi a prepája) určité osobné a prevádzkové údaje o koncovom užívateľovi.
9.2 Phonify B.V spracuje dáta o koncovom užívateľovi v súlade s jeho zásadami o ochrane osobných údajov, ktoré možno násjť a stiahnuť si na web stránke. Phonify B.V zachováva príslušné zákony na ochranu súkromia a predpisy v tejto záležitosti. Phonify B.V a jej pridružení partneri ako medzinárodná spoločnosť pracujú stále častejšie za hranicami jednej krajiny.
9.3 Phonify B.V si rezervuje právo použiť na dodatočné propagačné účely všetky dáta koncového užívateľa (číslo mobilného zariadenia, email adresa, atď.).
Článok 10 – Voľba práva
10.1 Použitie obsahových služieb, dohoda a web stránka sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej prebieha kampaň. Zlyhanie Phonify B.V vo vykonaní alebo vyžadovaní práv a podmienok Všeobecných podmienok nie je dôvodom na upustenie od týchto práv alebo podmienok. Ak podmienka Všeobecných podmienok je považovaná za neplatnú podľa príslušného okresného súdu, zúčastnení sú uvedomení, že okresný súd sa musí snažiť realizovať zámery strán tak, ako je dané podmienkami, pokiaľ je to povolené zákonom, a ostatné podmienky Všeobecných podmienok zostanú naďalej plne v platnosti.
10.2 Všetky spory budú riešené výlučne príslušným súdom v Amsterdame.
Článok 11 – Záverečné ustanovenia
11.1 Phonify B.Vsi vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky čas od času. Koncoví používatelia budú informovaní o zmenách prostredníctvom správy na Phonify B.V web stránke. Tieto zmeny budú považované za prijaté, pokiaľ koncoví užívatelia zostanú po dátume stanovenom pre ich zavedenie naďalej používať alebo sťahovať služby Quizbite.
11.2 Tieto Všeobecné podmienky môžu byť kedykoľvek vyžiadané od Phonify B.V.
11.3. Phonify B.V má registrovanú kanceláriu v Amsterdame a je registrovaná v Obchodnej komore pod číslom 54535093, NL8513.41.792B01.