OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Phonify B.V. / Quizbite sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a partnerov čo najdôkladnejšie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú určené na dosiahnutie transparentnosti spôsobu spracovania a uchovávania osobných údajov.Phonify B.V. bude dodržiavať a rešpektovať požiadavky rôznych miestnych a medzinárodných zákonov o ochrane údajov, v rámci ktorých platí súčasné a pripravované nariadenia o elektronickom súkromí a všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679.Phonify B.V. starostlivo zaobchádza so súkromím každého. Aby ste tak mohli urobiť,Phonify B.V. okrem právnych noriem, ktoré sú diktované schválenými kódexmi správania, dodržiava aj právne predpisy o ochrane súkromia, ako je uvedené v tejto časti.

PREČO SÚHLAS

V súlade s našimi operáciami spracovania údajov sme skontrolovali, či je váš súhlas tým najvhodnejším základom na spracovanie. Žiadame našich zákazníkov a respondentov, aby sa pred akýmkoľvek začiatkom spracovania pozitívne prihlásili. Žiadosť o váš súhlas je viditeľná a oddelená od akýchkoľvek podmienok, ktoré sa môžu vzťahovať na propagačné akcie, ktorých ste sa zúčastnili. Váš súhlas slúži (aj) na administráciu kampaní, o ktoré máte záujem. V prípade odvolania súhlasu sú Vaše kontaktné údaje zablokované, kým svoj súhlas opäť neudelíte. Akýkoľvek daný súhlas sa nikdy neudeľuje v predvolenom režime. Uchovávame záznamy o tom, kedy a ako sme dostali váš súhlas na základe individuálnej identifikácie. Uchovávame tiež presné záznamy o tom, čo vám bolo zobrazené alebo povedané v čase účasti v kampani.

Ak máte otázky týkajúce sa kampane, ktorej ste sa zúčastnili, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov na adrese [email protected] ktorí vám môžu priamo odpovedať na akúkoľvek otázku alebo problém, ktorý môžete mať.

Radi by sme Vám upresnili, prečo údaje spracovávame a čo s nimi budeme robiť, na aké účely budú údaje použité a ďalej spracovávané.

AKO SÚHLASIŤ ALEBO ODVOLAŤ SÚHLAS

Poskytujeme individuálne možnosti súhlasu alebo pozitívneho súhlasu s rôznymi účelmi a typmi spracovania. Menujeme našu organizáciu a všetkých kontrolórov tretích strán, ktorí sa budú spoliehať na súhlas v momente zhromažďovania vašich údajov. Informujeme našich zákazníkov a respondentov, že svoj súhlas môžu odvolať alebo odmietnuť bez ujmy. Odvolanie súhlasu vykonávame hneď, ako to bude možné, a nasmerujeme našich zákazníkov a respondentov, ako to urobiť. Pri poskytovaní online komunikácie priamo našim zákazníkom a respondentom požadujeme súhlas v súlade a nevyhnutný na účely našich operácií spracovania údajov a nášho vzťahu s vami. Máme zavedené opatrenia na overenie veku (a opatrenia na získanie súhlasu rodičov pre mladšie deti), aby sme zabránili tomu, aby sa deti (do 12 rokov) a mladiství (12 – 18) mohli zúčastňovať našich služieb.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPONZORA

Ak by ste chceli zistiť, ako naši sponzori chránia vaše osobné údaje, pozrite si pravidlá ochrany osobných údajov týchto spoločností.

Naši sponzori nás pravidelne žiadajú o súhlas s ponúkaním nových akcií. Napríklad zľavy na e-learningové knihy, maloobchodný tovar a poukážky. Pretože nechceme brániť našim zákazníkom a respondentom v získavaní najlepších zliav, dávame vám o takýchto ponukách vedieť sami alebo priamo od sponzorov, ktorí sú v akcii menovaní.

PRINCÍPY

Podľa smernice 95/46/ES a posledného všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 už pracujeme so zásadami spracovania.

Tieto zásady zostávajú v platnosti a týkajú sa:

 • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť;
 • Obmedzenie účelu a kompatibilné použitie;
 • Minimalizácia údajov;
 • presnosť;
 • Obmedzenie skladovania;
 • Integrita a dôvernosť; a
 • Zodpovednosť (kontrolór je zodpovedný za súlad a musí byť schopný preukázať súlad).

KATEGÓRIE ÚDAJOV

Kategórie osobných údajov, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb, sú:

 • Meno a priezvisko zákazníka a respondenta, titul, pohlavie, dátum narodenia, adresa, PSČ, bydlisko a podobné údaje potrebné pre komunikáciu dotknutej osoby.
 • Kontaktné údaje, ako je (mobilné) telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Údaje o súhlase vrátane mena, priezviska, e-mailovej adresy, IP adresy a kópie materiálov kampane.
 • Predvoľby alebo (potvrdené) žiadosti o prihlásenie, ako byť kontaktovaný prostredníctvom e-mailu, čísla mobilného telefónu a sms alebo mms.
 • Žiadosť o odhlásenie, aby vás vôbec nekontaktovali na marketingové účely.
 • Preferencie pre rôzne druhy akcií, tovarov alebo služieb.
 • Žiadosti o ďalšie informácie a/alebo história kontaktov.

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY

Tieto kategórie osobných údajov sa spracúvajú na účely, ktoré sú založené na oprávnených záujmoch v súlade so zákonmi a predpismi. Oprávnené záujmy sú naše vlastné záujmy a (komerčné) záujmy tretích strán poskytovať vám ponuky, ktoré by ste chceli dostávať (spoločné záujmy). Akcie neobsahujú len ponuky, z ktorých profitujú preferencie kontaktu našich zákazníkov a respondentov (pozri vyššie), ale vzťahujú sa aj na to, aby sme vás informovali o zľavových ponukách a na tento účel posielali správny e-mail a sms v správnom momente. Aby sme dosiahli rovnováhu medzi obchodnými záujmami a vašimi preferenciami v oblasti ochrany osobných údajov, nikdy nezhromažďujeme ani nepožadujeme viac údajov, ako je potrebné na riadne prevádzkové vykonávanie našej online komunikácie.

PREČO SPRACOVAŤ ÚDAJE

Údaje spracovávame, ak je to potrebné na:

 • Zodpovedné riadenie online komunikácie.
 • Poskytovanie možnosti registrácie alebo zrušenia registrácie pre konkrétne záujmy používateľov v obchodoch a u sponzorov.
 • Spracovanie vášho záujmu (záujmov) o kategórie produktov alebo služieb, ktoré ponúkajú sponzori alebo iné trendy na trhu.
 • Prevádzkovanie zákazníckych služieb, ako je zodpovedanie otázok a blokovanie osobných údajov na prvú žiadosť dotknutej osoby.
 • Spracovanie údajov o návštevnosti (prichádzajúce kliknutia, A/B testovanie, v prípade potreby protokolové súbory) a ich analýza s cieľom odhaliť podvody a spätné odkúpenie.
 • Ponúka možnosť použiť mobilné zariadenie ako formu identifikácie na získanie alebo nákup služieb od iných organizácií a osloviť v nich prospech dotknutej osoby.
 • Prípadne uzavretie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a sponzormi.
 • (ďalšie) plnenie inej zákonnej povinnosti.

Informácie sa automaticky nepoužívajú na všetky tieto ciele súčasne.

ONLINE KOMUNIKÁCIA

Údaje potrebné pre online (priamu) komunikáciu sa spracúvajú v súlade s nasledujúcimi požiadavkami.

Spracovanie je určené na komunikáciu s dotknutými osobami, zasielanie informácií o produktoch a službách spoločnosti Quizbite a sponzorov, udržiavanie prehľadu o zasielaných informáciách a udržiavanie kontaktu s dotknutými osobami.

Nebudú spracúvané žiadne iné osobné údaje ako:

 1. Priezvisko, mená, iniciály, titul, pohlavie, dátum narodenia, adresa, PSČ, bydlisko, telefónne číslo a podobné údaje potrebné na komunikáciu dotknutej osoby;
 2. Údaje týkajúce sa informácií, ktoré sa majú posielať a prenášať;
 3. Ďalšie dodatočné údaje, ktoré sú potrebné na udržiavanie kontaktu s dotknutými dotknutými osobami.

Zo spracovania nevyplývajú žiadne osobitné kategórie údajov, ako je uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679.

Osobné údaje sú poskytované len tým sponzorom, ktorí majú na starosti alebo priamu komunikáciu s dotknutou osobou alebo ktorí sú tým nevyhnutne zapojení.

Osobné údaje budú vymazané na žiadosť dotknutej osoby alebo najneskôr do dvoch rokov po ukončení vzťahu s dotknutou osobou, pokiaľ osobné údaje nie sú nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uchovávať údaje.

BEZPEČNOSŤ

Údaje požadované z bezpečnostných dôvodov sú spracovávané v súlade s nasledujúcimi požiadavkami.

Spracovanie je určené na kontrolu a bezpečnosť systémov alebo programov, podporu správneho fungovania systémov alebo programov, triedenie a obnovu súborov, vytváranie záložných kópií súborov, správu systémov alebo programov.

Nebudú spracúvané žiadne iné osobné údaje ako:

a. údaje týkajúce sa používania softvéru,

b. technické a kontrolné údaje,

c. údaje na podporu správneho fungovania,

d. historické dáta,

e. použivateľské dáta.

Osobné údaje sú poskytované iba tým, vrátane tretích strán, ktorí majú na starosti alebo riadia systém, správu dát alebo správu aplikácií alebo ktorí sa nevyhnutne podieľajú na (ďalšom) výkone inej osoby. zákonná povinnosť.

Osobné údaje budú vymazané najneskôr 24 mesiacov po ich získaní, pokiaľ osobné údaje nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvnej alebo zákonnej povinnosti uchovávania údajov.

DÁTOVÁ PREVÁDZKA S KRAJINAMI MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Ako správca údajov Phonify B.V. nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo Európskej únie). Ak by sa údaje preniesli do krajiny mimo Európskej únie, potom (v takom prípade):

 • Existencia alebo absencia rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie bude preskúmaná, ako napríklad v rámci rámca EÚ-USA na ochranu osobných údajov (C(2023) 4745), a
 • Uvedie sa odkaz na vhodné alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie kópie takýchto záruk sa sprístupnia na prvú žiadosť, a ak všetky takéto záruky neexistujú,
 • Dotknutá osoba bude výslovne požiadaná o súhlas s navrhovaným prenosom po tom, čo bude informovaná o možných rizikách takéhoto prenosu pre dotknutú osobu v dôsledku absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk, alebo je prenos nevyhnutný na vykonanie zmluvu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby, alebo je prenos nevyhnutný na uzavretie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a sponzorom .

VAŠE INDIVIDUÁLNE PRÁVA

Aké sú práva súvisiace so spracovaním mojich osobných údajov?

Máte nasledujúce práva:

 • Informácie a prístup: Povieme vám o osobných údajoch, ktoré sa ukladajú a na aké účely.
 • Oprava: Ak chcete, aby boli vaše osobné údaje opravené alebo aktualizované, pretože sú nesprávne a/alebo neúplné. Podľa toho ich zmeníme.
 • Vymazanie: Môžete nám tiež podať žiadosť o vymazanie vašich údajov. Údaje nemôžeme vymazať, ak nám zákon vyžaduje, aby sme si príslušné osobné údaje ponechali. Možno budeme musieť byť schopní spracovávať údaje aj na iné účely (administratívne).
 • Obmedzenie: Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracúvajú nezákonne alebo nesprávne, môžete obmedziť spracúvanie vašich údajov.
 • Námietka: Proti spracovaniu vašich údajov môžete podať námietku. Ak sa to týka spracovania na účely priameho marketingu, spracovanie ukončíme čo najskôr.

Ak si už neželáte dostávať direct maily, môžete:

– Zrušte odber prostredníctvom akejkoľvek marketingovej pošty

– Zmeňte nastavenia účtu

 • Prenosnosť: Ak chcete, aby sme vaše údaje preniesli tretej strane, kontaktujte nás na [email protected].

Ak chcete uplatniť svoje vyššie uvedené práva, kontaktujte nás, ak je to vhodné, na adrese [email protected].

KOMBINÁCIE SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na spracovateľské operácie zo strany sponzorov. Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov príslušného sponzora poskytnuté pred každým vstupom do propagácie a spĺňajúce požiadavky uvedené v príslušných zásadách ochrany osobných údajov. Každá organizácia vo svojej funkcii Prevádzkovateľa zabezpečuje primeranú bezpečnosť prístupu na webovú stránku, ako aj primeranú ochranu osobných údajov pre ďalšie spracovanie vyhľadávačmi.

PREHĽADÁVANIE A IP-ADRESA

Používame tiež IP adresu vášho počítača. Táto IP adresa je číslo, ktoré sa automaticky priradí vášmu počítaču, keď máte reláciu prehliadania internetu, napríklad keď navštívite niektorú z našich stránok alebo vstupných stránok. Môžu sa použiť na zistenie, ako sa webová stránka použila, a na vypracovanie analýz a správ s neidentifikovateľnými informáciami.

ÚDAJE SÚVISIACE S VYPRACOVANÍM REKLAMÁCIÍ

Všetky údaje spracúvané v súvislosti s vybavovaním reklamácií (ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a ďalšie relevantné údaje) budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na úspešné vyriešenie reklamácie. Najneskôr do 6 mesiacov od posúdenia reklamácie ako vyriešenej budú všetky zhromaždené údaje vymazané.

WEBOVÁ STRÁNKA A COOKIES

Quizbite používa na svojich webových stránkach cookies a podobné technológie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (počítač, telefón, tablet) pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie, ako napríklad „súbory cookie funkčných relácií“, sa používajú na poskytovanie služieb alebo na ukladanie preferovaných nastavení na účely, ako sú:

 • Zapamätanie si a sprostredkovanie informácií, ktoré vyplníte počas procesu prihlasovania alebo ktoré zadáte pri uvádzaní svojich záujmov na rôznych webových stránkach, aby ste nemuseli zakaždým znova zadávať rovnaké informácie alebo aby ste dvakrát videli tie isté akcie,
 • Uloženie preferovaných nastavení a
 • Sledovanie neoprávneného používania našich vstupných stránok.

ANALYTICKÉ COOKIES

„Analytické“ súbory cookie sa používajú na analýzu vašej návštevy našich webových stránok. Analyzujeme počet návštevníkov našich webových stránok, trvanie návštev, poradie navštívených stránok a či je potrebné vykonať nejaké zmeny na webových stránkach. Pomocou zhromaždených informácií môžeme naše webové stránky ešte viac spríjemniť. Tieto cookies sa používajú aj na riešenie prípadných technických problémov na webových stránkach.

MARKETING A SLEDOVANIE COOKIES

Sledovacie súbory cookie budeme používať na komerčné účely iba s vaším predchádzajúcim súhlasom. Tieto súbory cookie, ktoré často zverejňujú tretie strany, nám pomáhajú prispôsobiť propagačné ponuky vám osobne. Tretie strany môžu používať sledovacie súbory cookie.

ĎALŠIE TECHNOLÓGIE

Okrem súborov cookie Quizbite využíva aj technológie ako JavaScript. Používanie JavaScriptu vo vašom prehliadači nám umožňuje, aby boli naše stránky interaktívne a aby sme vyvíjali webové aplikácie spôsobom prispôsobeným spotrebiteľom. Pri poskytovaní našich služieb vedieme databázové záznamy, aby sme mali nad našimi službami (a našimi poskytovateľmi služieb) pevnú kontrolu. Účelom je optimalizovať spoľahlivosť služby. Informácie odvodené z týchto údajov slúžia na zabránenie zneužitia údajov a v prípade potreby na vyhovenie podrobnejším informačným dopytom tretích strán na základe (samo)regulácie.

OTÁZKY, SŤAŽNOSTI ALEBO SPORY

Ak chcete položiť otázku, podať sťažnosť alebo poskytnúť komentár k našim zásadám ochrany osobných údajov alebo webovým stránkam, kontaktujte nás na: [email protected]. Budeme vás kontaktovať, aby sme prediskutovali akékoľvek problémy do 48 hodín od prijatia vášho e-mailu.

Môžete tiež poslať list na adresu:

Phonify B.V.

Frans Halsstraat 26 A-H ; 1072 BR Amsterdam, The Netherlands

ÚPRAVY

Vyhradzujeme si právo na úpravy týchto zásad ochrany osobných údajov. Dôležité úpravy sú uvedené na tejto stránke v zásadách ochrany osobných údajov.

Aktualizované, január 2024